Skontaktuj się z nami!

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

top

Regulamin

I. Definicje
 1. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
  • Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
  • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
  • Sklep internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem http://bridesidewedding.com/szkolenia za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.
  • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  • Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności książki, kursy online, usługi konsultacyjne oraz publikacje innego rodzaju.
  • Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia.
  • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 3 marca 2017 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683).
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 9 czerwca 2017 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219).
  • Właściciel Sklepu –Karolina Piekara, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Bride Side Wedding Planner Karolina Piekara, z siedzibą przy ul. Łanowej 67. 30-725 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6793048802; REGON: 385687056
  • Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
II. Postanowienia Ogólne
 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem http://bridesidewedding.com/szkolenia prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
 2. Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   a) warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,
   b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary lub Usługi,
   c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.
III. Techniczne Warunki Korzystania z Serwisu
 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
   a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows, b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies.
 2. Klient może składać zamówienia na poszczególne Towary i Usługi pod warunkiem posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne:
   a) dla Towaru pod postacią materiałów szkoleniowych – program obsługujący format pliku PDF., pub., lub mobi.
IV. Składanie i Realizacja Zamówień
  1. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową http://bridesidewedding.com/szkolenia, a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
  2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka.
  3. Klient jest zobowiązany samodzielnie wypełnić Formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy.
  4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
   a) imienia (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
   b) adresu email,
   c) numeru telefonu,

a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję Webinar” (lub innego o równoznacznym brzmieniu)

  5. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.
  6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję Webinar”(lub innego o równoznacznym brzmieniu) – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności.
  7. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję Webinar”(lub innego o równoznacznym brzmieniu), ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.
  8. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
  a) przedmiot Umowy Sprzedaży,
  b) jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary lub Usługi,
  c) koszt dostawy,
  d) wybraną metodę płatności,
  e) oczekiwany czas dostawy.
  Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
  9. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  10. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
  11.Warunkiem koniecznym dla założenia zamówienia jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin zakupów”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym.
  12. Płatność następuje na zasadach prezentowanych na stronie Sklepu.W razie wątpliwości Klient może skontaktować się z Usługodawcą, kierując wiadomość na adres contact@bridesidewedding.com
V. Właściwości Towarów, Ceny i Formy Płatności
 1. Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  Sprzedawca udostępnia Klientowi poniżej wskazane sposoby płatności:
  a)przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  b) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów (PayU.pl), zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego;
 4. W zależności od wybranego sposobu zapłaty Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych,
  w celu dokonania płatności.
 5. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia.
 6. Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.
 7. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty powstałe na wyraźne życzenie Klienta. O łącznej Cenie
  wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. Do każdego Zamówienia wystawiany jest faktura w wersji elektronicznej.
VI. Koszty i Termin Dostawy
 1. Realizacja Zamówienia oznacza, że Właściciel Sklepu dostarcza Klientowi dane umożliwiające dostęp do treści zgodnych z Zamówieniem Klienta. Dane dostępowe przesyłane są na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia w czasie opisanym w na stronie sklepu.
VII. Reklamacje Dotyczące Towarów
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres Właściciela Sklepu: contact@bridesidewedding.com
 2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta wraz z przekazaniem danych kontaktowych składającego reklamację.
 4. Podane wyżej wymogi mają formę jedynie rekomendacji Usługodawcy i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
IX. Odstąpienie od Umowy
 1. Jeśli w toku zakupu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą.
 2. Jeżeli umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, a Usługodawca wykonał w pełni Usługę Elektroniczna za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.
 3. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej (punkty 1 i 2), Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 1 lub w ust 2. Działania Sklepu opiera się na dostarczaniu Klientowi Treści lub Usług cyfrowych. W związku z tym rozpoczęcie korzystania z Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy.
 5. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną pod adresem contact@bridesidewedding.com.
 6. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
X. Pozostałe Zasady Korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Właściciel Sklepu w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia takiej Usługi, jaką jest szkolenie lub webinar.
 2. W przypadku zakupu szkolenia/webinaru na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację.
 3. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym szkoleniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym szkoleniu, chociażby Właściciel Sklepu organizował nowe szkolenie. Właściciel Sklepu nie jest przy tym zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.
 4. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
  • niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
XI. Ochrona Danych Osobowych
 1. Dane osobowe Klienta / Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę jako Administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest niezbędne w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, czy korzystania z usługi Newsletter.
 3. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.
XII. Postanowienia Końcowe
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8 listopada 2023 r.
 2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu Internetowego.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.
 5. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2018, poz. 1191)
 10. Dowód dokonania zakupu przez Klienta Sklepu zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail.